"Podatki są proste...

... do pierwszej kontroli".

Perfekt

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców handlujących węglem

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców handlujących węglem

W dniu 16 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, której celem jest uszczelnienie egzekwowania sankcji przeciwko Rosji oraz Białorusi.

Jak ustawa wpływa na sytuację polskiego przedsiębiorcy zajmującego się handel węglem?

Wymieniona wyżej ustawa zakazuje importu węgla z Rosji i Białorusi, jego przemieszczania przez terytorium Polski między państwami trzecimi a także przewozu do Polski z terytorium innego Państwa członkowskiego UE. Pomimo, iż węgiel importowany z wyżej wymienionych krajów stanowi mniej niż 10% całego krajowego zapotrzebowania na ten surowiec, warto podkreślić, że w dużej mierze jego odbiorcami były przede wszystkim gospodarstwa domowe.

Przedsiębiorcom działającym wbrew przepisom ustawy grozi m. in.:

-kara administracyjna do 20 mln złotych,

-kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata,

-wpisanie na krajową listę sankcyjną,

-wykluczenie z postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Od teraz importerzy oraz osoby handlujące węglem zobowiązani są do rzetelnego monitorowania całego łańcucha dostaw, dokumentowania jego pochodzenia oraz daty wprowadzenia na terytorium Polski. Dodatkowo, ustawa nakłada obowiązek opatrzenia każdej transakcji przez sprzedawcę odpowiednim oświadczeniem określającym pochodzenie surowca, daty jego wprowadzenia na terytorium Polski czy też nabycia od polskiej kopalni. Kopie oświadczeń, zarówno tych wystawianych jak i otrzymywanych przedsiębiorca zobowiązany jest archiwizować przez okres 5 lat.